THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
314 S Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804 • Phone: (714) 491-0366 • Fax: (714) 491-0378
Sinh viên THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN
TRÁCH NHIỆM HỌC TẬP

Tại Thánh Kinh Thần Học Viện, trách nhiệm học tập và tham gia lễ đường của Sinh viên được quy định như sau:

  • 1. Ở bậc Cử nhân (undergraduate), sinh viên trọn thời gian (full-time) phải lấy ít nhất 12 tín chỉ, tối đa là 18 tín chỉ trong mỗi học kỳ. Dưới 12 tín chỉ được xem là sinh viên bán thời gian (part-time).
  • 2. Ở bậc Cao học (graduate), sinh viên trọn thời gian (full-time) phải lấy ít nhất 9 tín chỉ, tối đa là 15 tín chỉ trong mỗi học kỳ. Dưới 9 tín chỉ được xem là sinh viên bán thời gian (part-time).
  • 3. Nhằm nuôi dưỡng đời sống thuộc linh, các sinh viên bắt buộc phải tham dự giờ Lễ Đường hàng tuần tối thiểu 10/15 lần cho sinh viên trọn thời gian (full-time) và 5/15 lần cho sinh viên bán thời gian (part-time).

LUẬT ĐẠO VĂN

Sự chân thật trong học tập đòi hỏi sinh viên phải biết tất cả các nguồn tài liệu được dùng trong bài viết của mình. Thất bại trong việc trích dẫn nầy bị xem là đạo văn và thường bị cho điểm rớt hoặc có thể bị cho thôi học.

HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM

Thánh Kinh Thần Học Viện tính điểm theo hệ thống GPA sau:

Điểm GPA Phần trăm
A 4.0 95-100
A 3.7 92-94
A- 3.7 92-94
B+ 3.3 89-91
B 3.0 86-88
B- 2.7 83-85
C+ 2.3 80-82
C- 1.7 74-76
D+ 1.3 71-73
D 1.0 68-70
D- 0.7 65-67
F 0 0-64
CR 0 Có Credit
NC 0 Không Credit
I 0 Chưa hoàn tất
W 0 Bỏ lớp
AU 0 Dự thính
WA 0 Bỏ dự thính
NR 0 Chưa báo điểm

* Điểm I (chưa hoàn tất) có thể được giáo sư ghi trong học bạ khi sinh viên gặp những trường hợp bất khả kháng mà không thể hoàn tất môn học vào cuối khóa. Trong trường hợp này, sinh viên phải xin giáo sư cho gia hạn và phải được sự đồng ý của Mục sư Giám học. Điểm I sẽ tự động chuyển sang điểm F (rớt) nếu số điểm mới không được cập nhật đúng hạn định.

** Điểm F (rớt) bắt buộc sinh viên phải học lại môn học này. Số điểm cao hơn sẽ được dùng trong cách tính điểm GPA dù cả hai số điểm sẽ đều được ghi trong học bạ. Sinh viên rớt hai lần cho cùng một môn học phải được sự chấp thuận của Mục sư Giám học để có thể tiếp tục theo học tại Viện.

TỐT NGHIỆP

Thánh Kinh Thần Học Viện cấp văn bằng và chứng chỉ cho những sinh viên đáp ứng thỏa đáng những tiêu chuẩn sau:

  • 1. Hoàn tất mọi đòi hỏi của các môn học và luận án tốt nghiệp (nếu chương trình đòi hỏi) như đã tóm lược trong chương trình sinh viên chọn.
  • 2. Điểm GPA tối thiểu là 2.0 dành cho bậc Cử nhân (undergraduate) hoặc 3.0 dành cho bậc Cao học (graduate).
  • 3. Chứng cớ về phẩm hạnh đạo đức tốt theo tiêu chuẩn Thánh Kinh.
  • 4. Thanh toán đầy đủ các khoản tài chính trước khi dự lễ tốt nghiệp. Trong trường hợp bất khả kháng, phải được sự đồng ý của Mục sư Viện trưởng.
  • 5. Hoàn tất Đơn Xin Tốt Nghiệp và đóng lệ phí tốt nghiệp (cùng phí áo -mão) trước ngày 31/1 của năm Viện tổ chức tốt nghiệp.

Thánh Kinh Thần Học Viện là chủng viện chuyên môn, huấn luyện và đào tạo những người cho mục vụ Cơ Đốc và lãnh đạo Hội Thánh; vì thế, Viện đòi hỏi một tiêu chuẩn cao về cá tính và phẩm hạnh theo như lời Thánh Kinh dạy. Trong quan điểm của Ban Giáo Sư, Ban Điều Hành, và Ban Quản Trị, những sinh viên không chứng tỏ những đức tính nầy trong suốt thời gian học tại Viện, sẽ không được giới thiệu để tốt nghiệp. Trách nhiệm về sự học hỏi và đáp ứng những đòi hỏi cho việc tốt nghiệp hoàn toàn tùy thuộc vào sinh viên.