THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

ALLIANCE EVANGELICAL DIVINITY SCHOOL
314 S Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804 • Phone: (714) 491-0366 • Fax: (714) 491-0378
THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN
Hoan nghênh Quý vị đến với Thánh Kinh Thần Học Viện!

Với truyền thống giáo dục và đào tạo từ Trường Thánh Kinh Đà Nẵng và Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, chúng tôi tập trung trước hết và trên hết vào đời sống tâm linh của sinh viên và thách thức sinh viên bước vào sự hoàn hảo trong học tập cũng như giúp sinh viên những kỹ năng mục vụ thực hành.

Sinh viên có thể ghi danh vào Thánh Kinh Thần Học Viện để học biết làm thế nào để trở nên những Cơ Đốc nhân hiệu quả: Xác định những ưu tiên trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống họ và biết cách tận dụng những điều mình học vào sự nghiệp, vào mối tương giao cá nhân với Chúa và vào mục vụ của mình.

Những chương trình học của Viện cung ứng sự linh hoạt mà sinh viên cần để chuẩn bị cho tương lai dựa vào nền tảng quá khứ của mình. Sinh viên sẽ hoàn thiện những kỹ năng tiếp xúc cộng đồng và giảng dạy, phát triển khả năng tư vấn, và mở rộng khả năng lãnh đạo cũng như xây dựng đội ngũ hoạt động. Sinh viên cũng sẽ khám phá những phương cách mới để tăng cường và mở rộng mục vụ từ những giáo sư đầy kinh nghiệm. Quan trọng hơn nữa, sinh viên cùng sẽ làm việc với một ban giáo sư nhận biết rằng sự học tập thật sự bắt đầu không phải tại bàn học mà trên đầu gối của mỗi người.

Trên hết, chúng tôi muốn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng tôi cơ hội để trang bị cho sinh viên để họ có thể phục vụ Đấng Christ, mở mang Vương quốc của Ngài.

Mục sư Nguyễn Anh Tài - Viện Trưởng

Bạn đã sẵn sàng vâng theo tiếng Chúa gọi
và dâng mình theo học Lời Ngài chưa?

CÔNG NHẬN

Thánh Kinh Thần Học Viện là hội viên chính thức của Hiệp Hội Các Trường Đại Học và Chủng Viện Cơ Đốc Độc Lập (Association of Independent Christian Colleges and Seminaries) và đã được Hội Đồng Giáo Dục Đại Học và Hướng Nghiệp Tư Thục thuộc Tiểu Bang California (California Bureau for Private Postsecondary and Vocational Education) hoàn toàn chấp nhận để hoạt động như một Học viện Tôn giáo theo Bộ luật Giáo dục Tiểu bang California, Hoa Kỳ – CEC (California Education Code) điều khoản 94739.

Địa chỉ liên lạc:

AICCS 4617 Briargate Dr, St Charles, MO 63304 (636) 922-1810 | www.aiccs.org
BPPVE 400 R Street, Suite 5000, Sacramento, CA 95814 (916) 445-3427 | www.bppve.ca.gov
VÀI NÉT LỊCH SỬ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được thành lập hơn 100 năm qua vẫn đang phát triển công tác trang bị và huấn luyện người phục vụ Chúa. Công tác nầy giữ một vai trò sống còn và quyết định để duy trì và phát triển Hội Thánh. Thánh Kinh Thần Học Viện bắt đầu từ năm 1919 với Trường Kinh Thánh Đà Nẵng rồi đến Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang cho đến năm 1976. Trong thời gian đó, hầu hết những nhà lãnh đạo và Mục sư của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đều đã được huấn luyện tại đây.

Sau hơn 25 năm gián đoạn do bối cảnh đất nước, Thánh Kinh Thần Học Viện thuộc Giáo Hạt Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) Việt Nam – Hoa Kỳ đã được mở cửa để tiếp nối truyền thống cao quý nầy, đặc biệt để huấn luyện và cung cấp những Mục sư và nhân sự Cơ Đốc cho Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam và hải ngoại trong thế kỷ XXI.

SỨ MẠNG

Thánh Kinh Thần Học Viện, trường Kinh Thánh và Thần Học chính thức thuộc Giáo Hạt Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam – Hoa Kỳ, kết ước để chuẩn bị những người nam, người nữ cho mục vụ của Phúc Âm Đức Chúa Jêsus Christ và cho sự phát triển của Vương quốc Ngài giữa vòng Hội Thánh Việt Nam tại Hoa Kỳ, Việt Nam, và các quốc gia khác. Viện ủng hộ sứ mạng lịch sử của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Sứ mạng nầy được phản ảnh trong Ban Giáo sư, Ban Quản Trị, Ban Điều hành, tập thể sinh viên, và chương trình giảng dạy.

QUAN ĐIỂM THẦN HỌC

Thánh Kinh Thần Học Viện dạy cùng một giáo lý và thần học Tin Lành chính thống như Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Việt Nam. Ngoài ra, Thánh Kinh Thần Học Viện cũng có cùng giáo lý và thần học Tin Lành như Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, đã đem Tin Lành đến Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 và thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại đây.

TUYÊN NGÔN ĐỨC TIN

Chúng tôi tin:

 • 1. Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo, hiện hữu đời đời trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.
 • 2. Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời thật và Con Người thật. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mari. Ngài đã chết trên thập tự giá, là Đấng Công Bình thay cho kẻ không công bình, như một của lễ thay thế, và tất cả những ai tin nhận Ngài đều được xưng công bình nhờ huyết Ngài. Ngài đã sống lại từ kẻ chết theo lời Kinh Thánh. Hiện nay, Ngài ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm, làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cao cả của chúng ta. Ngài sẽ tái lâm để thiết lập Vương quốc công chính và hòa bình của Ngài.
 • 3. Đức Thánh Linh là một thân vị Thánh, được sai xuống để ở trong, hướng dẫn, dạy dỗ, ban năng lực cho tín hữu và thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công bình, và về sự phán xét.
 • 4. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, vô ngộ từ nguyên bản, đã được linh cảm từng lời bởi Đức Chúa Trời, là sự mặc khải đầy đủ của ý muốn Ngài cho sự cứu rỗi loài người. Kinh Thánh thiết lập một quy luật thánh và duy nhất cho đức tin và sự thực hành của Cơ Đốc nhân.
 • 5. Con người đã được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đã sa ngã trong sự không vâng phục, vì thế phải gánh lấy sự chết thân xác và tâm linh. Mọi người đều được sinh ra trong bản tính tội lỗi, bị phân cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, và chỉ có thể được cứu nhờ sự đền tội của Đức Chúa Jêsus Christ. Phần của những kẻ không ăn năn, vô tín là sự hình phạt đời đời trong sự khốn khổ có thể nhận thức, nhưng những ai tin nhận Chúa đều ở trong niềm vui và hạnh phúc đời đời.
 • 6. Sự cứu rỗi đã được cung ứng cho mọi người trong Đức Chúa Jêsus Christ. Những ai ăn năn tội, và tin nhận Ngài sẽ được tái sinh bởi Đức Thánh Linh, được nhận món quà sự sống đời đời, và trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
 • 7. Theo ý muốn Đức Chúa Trời, mỗi người tin đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được thánh hóa hoàn toàn, được phân cách khỏi tội lỗi và thế gian, được biệt riêng cho ý muốn Đức Chúa Trời, nhờ đó sẽ nhận được năng quyền để sống đời sống thánh khiết và phục vụ Chúa hữu hiệu. Điều nầy vừa là một sự thay đổi vừa là một kinh nghiệm tiệm tiến được thực hiện trong đời sống người tín hữu theo sau sự tin nhận.
 • 8. Sự quan phòng được thực hiện trong công tác cứu chuộc của Đức Chúa Jêsus Christ để chữa lành thân thể hư hoại. Sự cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh được dạy trong Thánh Kinh, là đặc ân cho Hội Thánh trong thời đại nầy.
 • 9. Hội Thánh bao gồm tất cả những người tin Đức Chúa Jêsus Christ, được cứu nhờ huyết Ngài và được tái sanh trong Đức Thánh Linh. Đấng Christ là Đầu của Thân Thể, tức là Hội Thánh đã được Ngài sai phái đi khắp thế giới để làm chứng, giảng Tin Lành cho mọi dân tộc. Hội Thánh địa phương là một Thân Thể trong Đấng Christ của những tín hữu hiệp nhau để thờ phượng Đức Chúa Trời, để được khai sáng nhờ Lời của Đức Chúa Trời, để cầu nguyện, thông công, công bố Tin Lành, vâng theo giáo huấn của Chúa về lễ báp-têm và tiệc thánh.
 • 10. Sẽ có thân thể phục sinh của người công bình và không công bình, với người công bình, được sống lại để bước vào sự sống, với người không công bình, sống lại để đi vào sự phán xét.
 • 11. Sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus Christ sắp xảy ra là một sự kiện cá nhân có thể thấy được vào thời tiền thiên hy niên. Đây là hy vọng hạnh phước của người tín hữu và là lẽ thật sống động khích lệ mỗi người vào nếp sống thánh khiết và sự phục vụ trung tín.
(Trích từ “Tuyên Ngôn Đức Tin” của Hội Phước Âm Liên Hiệp – the Christian & Missionary Alliance)

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thánh Kinh Thần Học Viện có một cơ sở rộng 18,000 bộ vuông, tọa lạc tại số 314 S. Brookhurst Street, Anaheim, CA 92804. Cơ sở nầy bao gồm các lớp học, thư viện, phòng ốc, văn phòng điều hành, tuyển sinh – nhập học, và một giảng đường với 200 chỗ ngồi. Ngoài ra, Viện còn có hai cư xá sinh viên rộng 13,600 bộ vuông, tọa lạc tại 2283 W. Lincohn Avenue và 605 N. Alamo Street, Anaheim, CA. Cơ sở Viện cách Little Saigon chỉ 5 dặm. Đây là một trung tâm thương mại, văn hóa, chính trị, và tôn giáo của cộng đồng người Việt lớn nhất ở hải ngoại. Quý vị có thể dễ dàng dùng xa lộ Riverside (91) hoặc Santa Ana (I-5) để đến khu học xá.

Thư viện của Viện chứa khoảng 16,000 tài liệu được sắp xếp theo thư mục, hầu hết thuộc về lãnh vực Thần học và Thánh Kinh. Ngoài ra, Thánh Kinh Thần Học Viện cũng có thể sử dụng tài liệu thư viện với những Trường sau đây, hầu sinh viên có thể tham khảo tài liệu Thánh Kinh và Thần Học khi cần:

 • Biola University, La Mirada (CA)
 • Hope International University, Fullerton (CA)
 • Golden Gate Theological Seminary, SC Ext., Brea (CA)